Työaikapankki

Työaikapankin tavoitteena on tasata vuotuista työajan vaihtelua. Tilanteessa, missä on ennustettavissa pakkasjakso (1.1.-31.3. välisenä aikana), voidaan henkilö velvoittaa pitämään kertyneitä pankkivapaita kunnes tuntipankin saldo on -38,25 h kuitenkin siten, että henkilön kanssa keskustellaan pankkivapaiden pitämisestä. Em. tilanteessa noudatetaan 4 päivän ilmoitusaikaa.
Pakkasjaksolle sijoittuvana varallaoloaikana ei velvoiteta työaikapankin purkua. 
Pyrkimyksenä on, että pakkasjaksolla pidettävät tuntipankkivapaat jakautuvat mahdollisimman tasapuolisesti työntekijöiden kesken pidemmällä aikajaksolla (useampi vuosi) tarkasteltuna.
Työntekijän aloitteesta pankkivapaita voi pitää pääsääntöisesti tammi-maaliskuussa ja vapaiden pitämisestä tulee sopia hyvissä ajoin, viimeistään kahta viikkoa ennen anottua vapaata, yksikön päällikön kanssa. Poikkeustapauksista sovitaan aina erikseen Urakoinnin yksikön päällikön kanssa.

aikaprioriteettiperiaate (työoikeus)

aikaprioriteettiperiaate (työoikeus)

Määritelmä työoikeudessa yleisesti noudatettava periaate, jota käytetään ratkaistaessa samaan ajankohtaan vaikuttavien syiden ja tapahtumien (esimerkiksi poissaoloperusteiden) keskinäistä etusijaa

Selite Aikaprioriteettiperiaatteesta ei ole säädetty, vaan se on kehittynyt ja vakiintunut oikeuskäytännössä. Periaate tulee sovellettavaksi muun muassa selvitettäessä työntekijän oikeutta palkkaan kahdesta eri syystä johtuvan poissaoloperusteen sattuessa päällekkäin. Poissaolon perustetta ja sen vaikutusta arvioidaan ensimmäiseksi alkaneen syyn perusteella. Esimerkiksi työntekijän palkallisen sairausloman aikana alkanut lakko ei keskeytä palkanmaksua. Jos ensimmäisen poissaolon peruste lakkaa, mutta toinen syy jatkuu, arvioidaan poissaoloa ensimmäisen syyn päätyttyä jälkimmäisen perusteella. Korkein oikeus on poikennut aikaprioriteettiperiaatteesta ainakin tapauksessa KKO 1994:30, jossa työntekijän sairausloman aikana oli alkanut lakko, johon työntekijä oli sairauslomastaan huolimatta osallistunut ilmoittautumalla lakkolaiseksi ja toimimalla lakkovahtina. Työntekijälle ei maksettu sairausajanpalkkaa lakon ajalta. Aikaprioriteettia käytetään myös viimesijaisena perusteena työehtosopimuslain 4 §:n 3 momentin perusteella arvioitaessa kilpailevien työehtosopimusten välistä etusijaa. Työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovaa työehtosopimusta ei sovelleta, jos työnantaja on sidottu aikaisempaan, toisin ehdoin tehtyyn työehtosopimukseen.

Lisätiedot 
Kirjoittaja: Jaana Paanetoja